Hledat
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
MENU
Stavební divize

Proč jsme dobrou volbou?

58
Opravených památeka historických fasád
106
Realizovaných rekonstrukcí
217
Obnovenýchinteriérů
439
Dokončených malířských anatěračských prací
Místo: par. č. 692, k.ú. Malá Strana, Praha
Termín realizace: 10/2020 - 3/2021
Investor: Česká republika – Úřad vlády České republiky, nábřeží Eduarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

Prostor garáží se nachází v provozní dvoupodlažní budově na pozemku Úřadu vlády ČR, č.692 k.ú. Malá Strana. Jedná se o dvoupodlažní budovu s plochou zelenou střechou, kde spodní podlaží je částečně zapuštěno pod úroveň terénu. Celý objekt je montovaná železobetonová skeletová konstrukce v modulu 6,0 x 6,0 m. Stropy jsou tvořeny prefabrikovanými železobetonovými panely tl. 250 mm. Výplňové stěny jsou cihlové. Stavba je dle archivní výkresové dokumentace založena na železobetonové desce tloušťky 300 mm.
Přímý vstup a vjezd je z ulice Kosárkovo nábřeží. Objekt podléhá zvláštnímu režimu ochrany ústavních činitelů. Vrátnice za vjezdem na pozemek slouží jako postranní vstup do provozní budovy Úřadu vlády a zároveň kontroluje vjezd do garáží objektu. Horní podlaží objektu je využito pro kancelářské účely, spodní podlaží slouží jako velkoprostorová garáž pro osobní automobily, při severním průčelí je autodílna, při západním je také stavebně oddělený mycí box s ruční obsluhou. Podlaží jsou propojena dvěma schodišti. Areál Strakovy akademie je situován u Vltavy a levobřežního přítoku potoka Brusnice, který je zatrubněn. Na základě inženýrskogeologického průzkumu z března 2005 jsou nejsvrchnější vrstvy do hloubky cca 2,0 m tvořeny různorodými civilizačními navážkami. Podloží je dále tvořeno písky a štěrkopísky ve spodních vrstvách. Od 0,5 m do 5,40 m se jedná převážně o jílové frakce. Plocha kolem budovy je v různých úrovních, vjezd do garáží je pod niveletou komunikace Kosárkovo nábřeží, směrem k parku Strakovy akademie je naopak cca o 2,0 m výše. Niveleta posuzované plochy podlahy garáží je na úrovni 189,75 m n.m. Zatrubnění potoka Brusnice je od posuzovaného objektu vzdáleno nejblíže od severovýchodního nároží cca 250 m.

 více...

Použité materiály:

Místo: Praha, Staré město
Termín realizace: 7/2018 – 4/2019
Investor: Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1

Realizace rekonstrukce fasády bytového domu ve staré městské zástavbě. Součástí fasády byla původně bohatá štuková výzdoba, typická pro měšťanské domy, která byla značně poškozena a musela být složitě umělecky restaurována. Objekt je součástí Pražské památkové rezervace a disponuje samostatnými bytovými jednotkami. Ve spodní části se nachází parter, kde jsou vstupy do komerčních prostor a hlavní vchod budovy, který má bohatě zdobený portál se štukovou výzdobou. Jednotlivá patra jsou oddělena římsami, které jsou chráněny měděným oplechováním. Šambrány kolem oken dekoruje bohatá štuková výzdoba.
Ve 3. NP byla v průběhu restaurátorského průzkumu v době realizace nalezena rezidua reliéfu Madony, která byla dle původní nalezené dokumentace a odkrytých zbytků reliéfu obnovena do původního stavu včetně reprofilace barev a zlacení.

 více...

Použité materiály:

Místo: Úvoz 296/28, Praha 1
Termín realizace:
Investor:

Stavební divize BARVY A LAKY HOSTIVAŔ, a.s. letos v květnu slavnostně předala dokončený projekt rozsáhlé rekonstrukce objektu Hrzánského paláce v Praze 1.

 více...

Použité materiály:

Místo: Gogolova 212/1, Hradčany, Praha 1
Termín realizace: 01/2019 - 09/2019
Investor: Česká republika – Úřad vlády ČR, nábř. E. Beneše 128/4, 118 01, Praha 1

Vilu, která se nachází v nejvýchodnějším cípu Hradčan, nechal postavit podle návrhu architekta Fridricha Ohmanna politik Karel Kramář, pozdější první předseda vlády Československé republiky, který se již při koupi stavební parcely zavázal, že bude navržena a realizována jako jednopatrová budova s průčelím obráceným k Vltavě tak, aby nenarušovala panorama Pražského hradu. V současné době vila slouží jako residence předsedy vlády České republiky.

 více...

Použité materiály:

Místo: Haštalská 794/4, Praha 1 - Staré Město
Termín realizace: 12/2018 – 3/2020
Investor: Společenství vlastníků Haštalská 4, Haštalská 749/4, 110 00, Praha 1 – Staré Město

Objekt postavený v secesním slohu je reprezentativním nájemním domem postaveným pro Václava Havla v roce 1902 podle plánů Jana Huga Dvořáka. Dům je čtyřpatrový s čistě secesní fasádou, ze které vychází i bohaté dekorace interiérů domu. V něm jsou uplatněny barevné vitráže do olova, dekorativní barevné tvrdě pálené dlažby s mozaikovým povrchem a atypickými barevnými vzory, kamenné žulové schodiště se soklem z černé lesklé čtvercové dlažby a dekorativním zábradlím. Vestibul slouží zároveň jako průjezd do dvora. Veškeré práce musely být provedeny dle Závazného stanoviska vydaného Odborem památkové péče MHMP.

 více...

Použité materiály:

Místo: Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1
Termín realizace: 1/2013 – 7/2013
Investor: Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1

Objekt byl postaven na počátku 20. století jako obytný dům se smíšenou funkcí komerčních prostor v přízemí, kanceláří a obytných pater pro individuální bydlení. Od r. 1995 funguje jako Dům s pečovatelskou službou.

 více...

Použité materiály:

Místo: Palackého 4, č.p. 722, Praha 1, k.ú. Nové Město
Termín realizace: 1/2019-1/2020
Investor: soukromý subjekt

Rekonstrukce fasády realizovaná společně se zrestaurováním štukové výzdoby, komplexní repase vstupních dveří a oken.

 více...

Použité materiály:

Místo: Objekty na rozhraní katastrů Malá Strana a Hradčany
Termín realizace: 6/2018 – 11/2018
Investor: Městská část Praha 1

Komplexní rekonstrukce a revitalizace konce Nerudovy ulice, instalace restaurované sochy Toaleta Jana Štursy.

 více...

Použité materiály:

Místo: Úvoz 296/28, Praha 1
Termín realizace: 1/2013 – 7/2013
Investor: Městská část Praha 1, Vodičkova 18, 115 68, Praha 1

Architektonické řešení opravy fasády a oken respektující stávající stav za podmínek absence tvarových a funkčních změn. Poloha oken a dveří zůstala zachována, došlo pouze k opravě, repasi či výměně. Vzhledem k poškození musely být hluboké trhliny prohlédnuty statikem, který navrhl způsob jejich sanace. Po celou dobu realizace byl prováděn dohled pověřeným restaurátorem a probíhala velmi intenzívní komunikace se zástupci památkové péče.

 více...

Použité materiály:

Místo: Karlov/Legerova P515 a Karlov/Sokolská P516
Termín realizace: 12/2019-3/2020
Investor: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Realizace povrchové úpravy svislých stěn podchodů pod Severojižní magistrálou v zastropené části a další úprava nezastropené části (schodiště) tak, aby zde nedocházelo k další degradaci povrchu podchodu a byla zde umožněna budoucí snadná údržba povrchů.

 více...

Použité materiály:

Kontaktní osoby

Ing. Romana Jakubowiczová
Ing. Romana Jakubowiczová
+420 602 227 880 romana.jakubowiczova@bal.cz
Hugo Kaminský
Hugo Kaminský
+420 602 223 596 hugo.kaminsky@bal.cz