Sanace havarijního stavu podlahy garáže v suterénu provozní budovy úřadu vlády ČR

Stavební divize

Místo: par. č. 692, k.ú. Malá Strana, Praha

Termín realizace: 10/2020 - 3/2021

Investor: Česká republika – Úřad vlády České republiky, nábřeží Eduarda Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

Použité materiály:

Prostor garáží se nachází v provozní dvoupodlažní budově na pozemku Úřadu vlády ČR, č.692 k.ú. Malá Strana. Jedná se o dvoupodlažní budovu s plochou zelenou střechou, kde spodní podlaží je částečně zapuštěno pod úroveň terénu.

Celý objekt je montovaná železobetonová skeletová konstrukce v modulu 6,0 x 6,0 m. Stropy jsou tvořeny prefabrikovanými železobetonovými panely tl. 250 mm. Výplňové stěny jsou cihlové. Stavba je dle archivní výkresové dokumentace založena na železobetonové desce tloušťky 300 mm.

Přímý vstup a vjezd je z ulice Kosárkovo nábřeží. Objekt podléhá zvláštnímu režimu ochrany ústavních činitelů. Vrátnice za vjezdem na pozemek slouží jako postranní vstup do provozní budovy Úřadu vlády a zároveň kontroluje vjezd do garáží objektu. Horní podlaží objektu je využito pro kancelářské účely, spodní podlaží slouží jako velkoprostorová garáž pro osobní automobily, při severním průčelí je autodílna, při západním je také stavebně oddělený mycí box s ruční obsluhou. Podlaží jsou propojena dvěma schodišti. Areál Strakovy akademie je situován u Vltavy a levobřežního přítoku potoka Brusnice, který je zatrubněn.

Na základě inženýrskogeologického průzkumu z března 2005 jsou nejsvrchnější vrstvy do hloubky cca 2,0 m tvořeny různorodými civilizačními navážkami. Podloží je dále tvořeno písky a štěrkopísky ve spodních vrstvách. Od 0,5 m do 5,40 m se jedná převážně o jílové frakce. Plocha kolem budovy je v různých úrovních, vjezd do garáží je pod niveletou komunikace Kosárkovo nábřeží, směrem k parku Strakovy akademie je naopak cca o 2,0 m výše. Niveleta posuzované plochy podlahy garáží je na úrovni 189,75 m n.m. Zatrubnění potoka Brusnice je od posuzovaného objektu vzdáleno nejblíže od severovýchodního nároží cca 250 m.

 

Úpravy realizované Stavební divizí naší společnosti spočívaly v nahrazení kompletního souvrství podlahy novým zásypem a armovanou betonovou deskou, strojně hlazenou a povrchově upravenou vrstvou se speciálním zátěžovým nátěrem. Byly realizovány nové ležaté kanalizační trasy pod podlahou (v původních trasách) a osazena nová vpusť v mycím boxu. Dále byly provedeny nové povrchové úpravy v autodílně a mycím boxu – podlahy, sokl, výmalba a další nátěry. V garáži měla být původně provedena sanace podlahy pomocí injektážních vrtů nebo částečnou výměnou souvrství s navrácením teracové dlažby. Oproti tomu byly po provedení vrtů provedeny celkové výměny souvrství včetně vyplnění a zhutnění výdutí pod podlahou a byly realizovány nové betonové vrstvy.

Na základě již zrealizovaných povrchů nátěrem TELPOX F200 v hotových částech prostor, bylo přistoupeno ke změně projektu a teracová dlažba byla nahrazena tímto nátěrem. Tato změna projektu byla učiněna investorem vzhledem k jeho vysoké odolnosti,  pevnosti s protiskluzovou ochranou, obzvláště s přihlédnutím ke snadné údržbě povrchu. Ačkoliv byl nátěr nanášen v silné vrstvě (stěrkováním), nepřesáhla cena tohoto řešení cenu původně plánované dlažby. Efektivita tohoto bezespárového provedení spočívá hlavně v plynulosti přechodů mezi prostory a v ukončení souvrství např. do odtokových žlabů.

Dále byl realizován nový rozvod tlakového vzduchu od stávajícího kompresoru do dílny k odběrným místům. Dílna byla po dokončení stavebních prací uvedena do původního stavu – bylo zpětně namontováno strojní vybavení, nově byl instalován jeden nový sloupový zdvih pro osobní auta včetně dopojení na instalační rozvody. Byly realizovány nové povrchové úpravy podlah, stěn a stropů. Stavba se dotkla i zpětně navrácené a dokompletované veškeré vzduchotechniky. Vjezdová vrata do dílny byla repasována.

 

Kontaktní osoby