BALTECH P6401 ACETON

Aceton

Charakteristika a použití výrobku

Aceton je určen k odmašťování a čištění kovových povrchů před aplikací nátěrových hmot, k čištění pracovních pomůcek a zařízení a dále jako speciální rozpouštědlo, např. pro nitrocelulózová lepidla.

Nebezpečnost látky

Hořlavá kapalina Flam. Liq. 2: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Vážné podráždění očí Eye Irrit. 2: H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice STOT SE 3:  H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

Máte problém, se kterým si nevíte rady?
Zkuste naši poradnu!

Na vaše dotazy odpovídáme každý den.
Zeptejte se i vy!