Podmínky klubu

CO JE KLUB ZÁKAZNÍKŮ BARVY A LAKY DROGERIE

Klub zákazníků BARVY A LAKY DROGERIE (dále jen KZBALD) je věrnostním programem pro naše zákazníky, kteří disponují našimi zákaznickými kartami. Princip KZBALD tkví v uskutečnění nákupu zboží našich partnerů na jakékoliv prodejně označené logem BARVY A LAKY DROGERIE. Abychom Vám nákup zpříjemnili, rádi Vás odměníme dárky k vybraným produktům nebo exkluzivní cenovou nabídkou vytypovaných položek.

PODMÍNKY AKCE

Zákazník – člen KZBALD je automaticky účastníkem uvedeného věrnostního bonusového programu, má otevřeno tzv. Hostíkovo konto, na které se převádějí, na základě realizovaných nákupů, Hostíkovy body (dále jen HB).

Pro výši HB je důležité nakupovat zboží od PARTNERŮ AKCE, pro připsání HB je důležité dodržet v případě zákazníků, kteří mají rámcovou smlouvu a nakupují na fakturu se splatností, termín splatnosti faktury (dodržením termínu splatnosti v rámci akce  se počítá termín připsání peněz na účet prodávajícího v termínu splatnosti faktury + 5 dnů na bankovní převod).

Podmínky pro členství v KLUBU ZÁKAZNÍKŮ BARVY A LAKY DROGERIE (dále jen KZBALD)

Vznik členství

Členem se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba po vyplnění a podepsání příslušné přihlášky, po předání této přihlášky na kterékoliv prodejně označené logem BARVY A LAKY DROGERIE obdrží člen KZBALD zákaznickou kartu.

  • vyplněním, podpisem a předáním přihlášky člen souhlasí s podmínkami KZBALD a potvrzuje, že se s nimi seznámil.
  • členství v KZBALD je bezplatné. Člen může kartu použít na všech prodejnách označené logem BARVY A LAKY DROGERIE.
  • zákaznická karta KZBALD je označena EAN kódem a zůstává majetkem společnosti BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.. Na jméno člena KZBALD uvedeného na přihlášce může být vystavena pouze jedna karta. Karta je nepřenosná. Požádá-li o to člen, může mu být vystaveno více zákaznických karet se stejným číslem.

Práva a povinnosti člena

  • člen KZBALD může čerpat výhody KZBALD ihned po převzetí zákaznické karty.
  • člen KZBALD se zavazuje neprodleně informovat o změně údajů vyplněných na přihlášce a to vyplněním nové přihlášky, kde zaškrtne kolonku změna údajů a vyplní pouze ty údaje, které se mění a číslo karty. Oznámením změny údajů se členství nijak nepozastavuje.
  • člen KZBALD oznámí ztrátu, krádež zákaznické karty nebo její znehodnocení na prodejně označené logem BARVY A LAKY DROGERIE nebo doporučeným dopisem na adresu společnosti BARVY A LAKY HOSTIVAŘ a.s., Průmyslová 1472/11,102 19 Praha 10 Hostivař. V takovém případě bude členovi zaslána nová zákaznická karta a to do 21 dnů od obdržení oznámení. Stará zákaznická karta bude ze systému vymazána. Ztrátou zákaznické karty členství nezaniká.

Zánik členství

  • zneužití výhod nebo záměrné vyplnění nesprávných údajů na přihlášce jsou hrubým porušením obchodních podmínek a jsou důvodem k ukončení členství.
  • člen KZBALD může své členství v klubu kdykoli zrušit vrácením zákaznické karty osobně na kterékoli prodejně označené logem BARVY A LAKY DROGERIE, případně zasláním doporučeného dopisu na adresu společnosti BARVY A LAKY HOSTIVAŘ a.s., Průmyslová 1472/11, 102 19 Praha 10 Hostivař. Členství zaniká dnem odevzdání zákaznické karty na prodejně nebo dnem doručení zákaznické karty poštou na výše uvedenou adresu.

Další ustanovení

Společnost BARVY A LAKY HOSTIVAŘ a.s. je oprávněna jednostranně změnit podmínky členství v KZBALD. Změna bude vždy umístěna na webových stránkách www.bal.cz, na prodejnách označených logem BARVY A LAKY DROGERIE a na akčních letácích, které jsou k dispozici na prodejnách.

Společnost BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., IČ 267 65 306, se sídlem Průmyslová 1472/11, PSČ 10219, Praha 10 Hostivař (dále jen BAL), bude jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje, člena klubu, které jí člen vyplněním přihlášky do KZBALD sdělil a dále údaje které získá v souvislosti s nákupy, při nichž bude použita zákaznická karta člena KZBALD (identifikace prodejny, identifikace nakoupeného zboží a jeho cena, datum a čas uskutečněného nákupu).

BAL bude takto získané osobní údaje používat pro účely zajišťování činnosti KZBALD a plnění povinností BAL (ověřování nároku člena na výhody plynoucí z členství v KZBALD) pro své vlastní marketingové účely (prezentace zboží členům KZBALD). BAL je oprávněna zasílat členům KZBALD na emailovou adresu uvedenou v přihlášce do KZBALD sdělení obsahující aktuální nabídku zboží BAL. Ke zpracování těchto osobních údajů je BAL oprávněna pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti (marketing a podpora prodeje výrobků nabízených BAL). Zasílání těchto sdělení je člen KZBALD oprávněn kdykoli zakázat prostřednictvím příslušného hypertextového odkazu, který je součástí takého sdělení, nebo jakýmkoli jiným prokazatelným sdělením adresovaným BAL.

Osobní údaje budou pro tento účel zpracovávány po dobu trvání členství v KZBALD. Bližší informace je možno zjistit na webových stránkách BAL (www.bal.cz).