BALTECH P6406 TOLUEN

Toluen

Charakteristika a použití výrobku

Toluen je určen jako rozpouštědlo pro speciální účely, např. k ředění chlorkaučukových a některých dalších kaučukových lepidel. POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE!

Nebezpečnost výrobku

Hořlavá kapalina Flam. Liq. 2: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Nebezpečnost při vdechnutí Asp. Tox. 1, H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Dráždivost pro kůži Skin Irrit. 2: H315 Dráždí kůži.
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice STOT SE 3: H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Toxicita pro reprodukci Repr. 2: H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice STOT RE 2: H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

Máte problém, se kterým si nevíte rady?
Zkuste naši poradnu!

Na vaše dotazy odpovídáme každý den.
Zeptejte se i vy!