Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání notifikací hlídání zboží

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

platné pro internetový obchod umístěný na internetové adrese www.bal.cz (dále jen „VOP“)

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tyto VOP upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), kdy na jedné straně vystupuje obchodní společnost BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., se sídlem Praha 10, Hostivař, Průmyslová č. p. 14721, č. o. 11, PSČ: 102 19, IČO: 26765306, DIČ: CZ26765306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8139, jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé vystupuje fyzická nebo právnická osoba jako kupující (dále jen „kupující“), a to prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Kontaktní údaje prodávajícího: BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a. s., IČO: 267 65 306, Průmyslová 1472/11, 102 19 Praha 10 – Hostivař, tel.: +420 271 084 418, e-mail: balshop@bal.cz.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.bal.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Prodávající prostřednictvím internetového obchodu nabízí ke koupi zejména nátěrové hmoty, drogistické zboží, zboží pro domácnost a zahradu, chovatelské potřeby, doplňkový sortiment aj. Některé zboží je klasifikováno jako nebezpečné zboží třídy 3 ve smyslu mezinárodní dohody o přepravě (ADR, RID).

Spotřebitelem je každý kupující člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).

Podnikatelem je kupující osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se též považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Má se za to, že podnikatelem je též osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění (dále jen „podnikatel“).

Partnerskou prodejnou je prodejna provozovaná jiným subjektem než prodávajícím, a to v rámci Partnerského programu BALSHOP.cz zajišťovaného Prodávajícím. Partnerské prodejny nesou názvy BAREVNÝ RÁJ a RÁJ DROGERIE

Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, přičemž jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce.

Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat v kupní smlouvě, přičemž takováto ujednání mají přednost před ustanovením těchto VOP.

Kupující bere na vědomí, že koupí zboží z nabízeného sortimentu prodávajícího není oprávněn k používání registrovaných značek, firemních log či patentů, ochranných známek prodávajícího nebo dalších společností.

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. 

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto VOP).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Předmětem kupní smlouvy je konkrétní zboží uvedené jako jednotlivé položky v objednávce kupujícího potvrzené prodávajícím.

Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchodě www.bal.cz, není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až kupující svojí objednávkou.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Objednávky přijímá prodávající prostřednictvím objednávkového formuláře ve webovém rozhraní internetového obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 

objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen „objednávka“).
 

Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů ve formuláři.

Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy a je pro kupujícího závazná.

Po odeslání objednávky informuje prodávající kupujícího elektronickou poštou na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v uživatelském rozhraní nebo v objednávkovém formuláři, že jeho objednávku registruje/eviduje v systému. Tato zpráva je automatickou informací pro kupujícího, že prodávající obdržel jeho objednávku, nepovažuje se však za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. V následujících dnech obdrží kupující další zprávu elektronickou poštou, ve které mu bude objednávka prodávajícím potvrzena a tím bude kupní smlouva uzavřena, čímž dojde ke vzniku smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávající je v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či elektronickou poštou. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou a kupní smlouva za neuzavřenou.

Kupující učiněním objednávky potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto VOP, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu zboží, které je předmětem koupě a umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (náklady internetové připojení, náklady na telefonní hovory) nezbytné pro uskutečnění objednávky si hradí kupující sám dle tarifu poskytovatele telekomunikačních služeb, které kupující používá, tedy náklady na použití komunikačních prostředků na dálku se neliší od základní sazby.

Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího řádného splnění a není přístupná třetím osobám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP. Tyto VOP jsou k dispozici kupujícím na webové stránce nepřetržitě.

Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, zabalí jej prodávající podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro jeho uchování a ochranu.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu kupujícího zboží objednat. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na adresu elektronické pošty kupujícího.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, může zaslat kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platná kupní cena je cena zboží uvedená v intenetovém nákupním košíku umístěném ve webovém rozhraní obchodu v okamžiku zaslání objednávky. Všechny ceny jsou uvedeny včetně i bez DPH. Dále jsou uvedeny veškeré jiné poplatky stanovené právními předpisy.

Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen po zaslání objednávky v případě změn podmínek jeho dodavatelů.

Prodávající akceptuje následující způsoby platby kupní ceny:
 

platba v hotovosti nebo kartou při osobním odběru zboží na prodejnách prodávajícího – aktuální seznam odběrných míst na www.bal.cz,

podnikatel je oprávněn hradit kupní cenu dle vystavené faktury za podmínek stanovených konkrétní rámcovou kupní smlouvou,

platba kartou online prostřednistvím platební brány
 

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v hotovosti nebo v případě použití platební karty v prodejně prodávajícího je kupní cena splatná při převzetí zboží.

Kupní cena se považuje za zaplacenou uhrazením v hotovosti nebo použitím platební karty v prodejně prodávajícího, v případě podnikatele připsáním na bankovní účet prodávajícího v souladu s fakturou. V případě platby kartou online prostřednictvím platební brány se čeká na potvrzení platební bránou o uhrazení. 

Kupující se stane vlastníkem zakoupeného zboží až úplným zaplacením kupní ceny.

Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, kterou kupujícímu zašle:

v případě osobního převzetí na podnikové prodejně BARVY A LAKY DROGERIE obdrží zákazník zkrácený daňový doklad,

v případě osobního převzetí na partnerské prodejně, fakturu obdrží zákazník přímo od partnerské prodejny Barevný Ráj nebo Ráj Drogerie a kupní smlouva že uzavřena přímo s partnerskou prodejnou,

v případě doručení třetí stranou dopravce (Uloženka, PPL) obdrží zákazník fakturu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty uvedené v objednávce,

Prodávající je plátcem DPH.

Povinnost platit zálohu nebo obdobnou platbu kupující nemá, není–li v konkrétním případě písemně dohodnuto s kupujícím jinak.

Kupující, který má uživatelský účet, má přístup ke své objednávce, kupní smlouvě a daňovému dokladu, ve svém účtu. Doklad o nákupu bude kupujícím současně zaslán elektronickou poštou na jím uvedenou adresu elektronické pošty a kupující bude též poučen, aby si tento doklad pro vlastní potřeby uchoval.

Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě se kupní smlouva ruší od samotného počátku.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

V. DODACÍ PODMÍNKY

V případě osobního převzetí v podnikových prodejnách BARVY A LAKY DROGERIE nebo v partnerských prodejnách RÁJ DROGERIE a BAREVNY RÁJ platí, že objednané zboží bude připraveno k převzetí ve vybrané prodejně prodávajícího ve lhůtě uvedené na internetovém obchodě www.bal.cz. Kupující je povinen zboží odebrat do 5 až 10 pracovních dnů ode dne výzvy prodávajícího k převzetí zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty uvedené v potvrzení objednávky v případě mimořádných událostí nebo z jiných objektivních příčin na straně prodávajícího. O prodloužení dodací lhůty bude kupující neprodleně informován elektronickou poštou nebo telefonicky.

Místem plnění je prodejna prodávajícího nebo partnerská prodejna při osobním odběru zboží.

Osobní odběr zboží může být uskutečněn v jakékoliv prodejně prodávajícího BARVY A LAKY DROGERIE nebo v partnerské prodejně RÁJ DROGERIE a BAREVNY RÁJ zvolené kupujícím v objednávkovém formuláři. K osobnímu odběru bude kupujícím vyzván zprávou zaslanou elektronickou poštou nebo SMS. Při osobním odběru a ceně zakázky nad 250 Kč s DPH není účtován poplatek za dopravné. Pro objednávky do 250 Kč s DPH je účtován manipulační poplatek dle aktuální sazby. V případě osobního odběru s dopravcem Uloženka výdejní místa je účtován poplatek dle sazebníku dopravce.

V případě využití přepravce Uloženka pro osobní odběr na výdejním místě Uloženka, či využití závozu domů se společností Uloženka nebo PPL je účtován poplatek dle platného sazebníku.

Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně od uzavřené kupní smlouvy v celém rozsahu nebo v části s okamžitou platností odstoupit zejména v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena na jeho účet, vrácena poštovní poukázkou na jeho adresu bydliště či sídla, nebo v hotovosti v prodejně prodávajícího, a to v nejkratším možném termínu.

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme–li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže škodu způsobil prodávající porušením své povinnosti.

Kupující bere ne vědomí, že listiny vztahující se ke zboží, tzv. bezpečnostní listy, mu budou zaslány v případě zájmu, pokud kontaktuje prodávajícího na emailové adrese balshop@bal.cz. Kupující výslovně prohlašuje, že s formou jejich poskytnutí souhlasí. Bezpečnostní listy jsou též vystaveny v internetovém obchodě www.bal.cz

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými práváními předpisy, a to zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku. Práva z vadného plnění uvedená v tomto článku se uplatní v každém vztahu založeném kupní smlouvou, ledaže je kupujícím podnikatel, a při uzavření kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí – li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla – li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví–li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To neplatí:

u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním,

u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím,

vyplývá – li to z povahy zboží.

U zboží s kratší dobou trvanlivosti mohou být tato práva uplatněna jen po tuto dobu.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Nemá-li zboží vlastnosti stanovené pro jakost při převzetí, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je–li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní–li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součásti nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Má–li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná–li se o zboží prodávanou za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Zvolí-li kupující jako způsob dodání osobní odběr v partnerské prodejně, je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění přímo u prodávajícího.

VII. ZÁRUKA ZA JAKOST

Prodávající poskytuje záruku za jakost prodávaného zboží v délce vyznačené na každém konkrétním výrobku.  Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.

Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu. Má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila – li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil – li vadu prodávající.

Na výslovnou žádost kupujícího vystaví prodávající záruční list, který obsahuje obchodní firmu, sídlo, IČO, DIČ a údaje o zápisu prodávajícího v obchodním rejstříku. V záručním listě uvede prodávající, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti ze záruky za jakost. Standardně, nebrání–li tomu povaha zboží, nahrazuje záruční list doklad o zakoupení zboží.

VIII. REKLAMACE ZBOŽÍ

Uplatnění práva z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy České republiky a Reklamačním řádem, který je přílohou a nedílnou součástí těchto VOP. Reklamační řád upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění práva z vadného plnění a uplatnění práv ze záruky za jakost.

IX. PODMÍNKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Spotřebitel má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů bez udání důvodu. Tato lhůta běží ode dne převzetí zboží spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou (jiná než dopravce) a jde–li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží spotřebitelem nebo jím určenou třetí osobou (jinou než dopravce). Podmínky odstoupení od smlouvy se vztahují pouze na objednávky dodávané pomocí PPL, Uloženka výdejní místa, Uloženka na adresu. Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na objednávky s osobním odběrem na prodejně.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen o svém odstoupení od kupní smlouvy informovat prodávajícího formou vyplněného a vytištěného formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je dodán společně s fakturou.

Pro odstoupení od smlouvy postupujte takto:

Nepoškozené zboží v původním obalu uložte nejlépe do originálního přepravního obalu a dovnitř přiložte vyplněný formulář dodávaný společně s fakturou elektronickou formou do vaší e-mailové schránky zadané při objednávce. (může se skládat z více listů, přiložte prosím všechny).

Zboží poté odešlete zpět na adresu: Příjem sklad reklamace, Paceřická 1/2773, PSČ 193 00, Praha 9. Jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, doneste ho na naší podnikovou prodejnu BARVY A LAKY DROGERIE, s vytištěným formulářem dodávaným s fakturou. Na prodejně je možné vytisknout formulář na základě čísla faktury. Seznam prodejen pro uplatnění odstoupení od smlouvy naleznete zde.

Do formuláře yplňte datum, podpis, číslo bankovního účtu a aktuální kontaktní telefon

V případě vrácení všech položek z objednávky včetně dárků účtovaných za 0,1 nebo 0,01 Kč, obdržíte i náklady na dopravu a platbu

Peníze zašleme na Váš bankovní účet do 30 dní od přijetí vrácení

V případě odstoupení se kupní smlouva od počátku ruší.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy došlo prodávajícímu odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které prodávající od spotřebitele na základě smlouvy přijal. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než levnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky až po obdržení vráceného zboží včetně dárků účtovaných za 0,01 nebo 0,1 Kč, nebo prokáže–li, že zboží odeslal zpět, podle toho co nastane dříve.

Spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Příjem sklad reklamace, Paceřická 1/2773, PSČ 193 00, Praha 9. Nemůže-li být zboží vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, je kupující povinen předat zboží v podnikové prodejně prodávajícího BARVY A LAKY DROGERIE.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, neotevřené a nepoužité včetně dárků k nákupu účtované za 0,1 nebo 0,01 Kč. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu nese kupující, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Spotřebitel nemůže zejména odstoupit od smlouvy:

o dodávce zboží, jehož cena je závislá na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy,

o dodávce zboží, které je upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

o dodávce zboží které převzal osobně na prodejně
 

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, darovací smlouva pozbývá platnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto věci chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání dárků možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

X. REKLAMACE ZBOŽÍ - REKLAMAČNÍ ŘÁD 

X.I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Reklamační řád je přílohou a nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek platných pro internetový obchod umístěný na internetové adrese www.bal.cz (dále jen „VOP“), přičemž internetový obchod je provozován obchodní společností BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., se sídlem Praha 10, Hostivař, Průmyslová č.p. 14721, č.o. 11, PSČ: 102 19, IČO: 26765306, DIČ: CZ26765306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8139 (dále jen „reklamační řád“).

Kupující učiněním objednávky potvrzuje, že se seznámil se zněním VOP a tímto reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky.

Tento Reklamační řád upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“).

X.II. PODMÍNKY REKLAMACE

Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

Nelze reklamovat zboží, které má vady v důsledku:

nesprávného použití nebo nevhodné údržby,

použití v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy vhodnému prostředí pro jeho použití,

přirozených změn materiálu, z nichž je vyrobeno,

poškození zboží kupujícím, třetí osobou, vyšší mocí nebo přírodními živly,

změny zboží (např. smícháním různých barevných odstínů barev apod.) kupujícím nebo třetí osobou,

mechanického poškození a běžného opotřebení,

nesprávného skladování zboží,

nadměrného zatěžování nebo používání v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu nebo všeobecnými zásadami.

X.III. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Vyskytne–li se vada u zakoupeného zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí, je kupující oprávněn tuto vadu bez zbytečného odkladu reklamovat (uplatnit práva z vadného plnění).

Kupující může zboží reklamovat osobně v jakékoliv prodejně prodávajícího BARVY A LAKY DROGERIE, v níž je uplatnění práva možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, nebo tak může učinit písemně zasláním oznámení o reklamaci, a to též jakékoliv prodejně prodávajícího, v níž je uplatnění práva možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

Kupující se povinen v každém případě prokázat nákup zboží (nejlépe fakturou nebo jiným dokladem).

Pokud kupující bude reklamovat zboží zasláním písemného oznámení o reklamaci, může tak učinit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronickou poštou na elektronickou adresu balshop@bal.cz, přičemž kupující je povinen zaslat zboží prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu:

REKLAMACE: Příjem sklad reklamace, Paceřická 1/2773, PSČ 193 00, Praha 9.

Jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, doneste ho na naší podnikovou prodejnu BARVY A LAKY DROGERIE, nejlépe fakturou nebo jiným dokladem.

Do reklamace, které adresoval společně se zbožím musí kupující uvést:

1) jméno a příjmení,
2) adresu bydliště popř. doručovací adresu,
3) telefonní kontakt, adresu elektronické pošty,
4) datum převzetí zboží, název zboží, číslo objednávky (faktury), reklamované množství,
5) popis vady a návrh na vyřízení reklamace

Reklamované zboží by mělo být úplné, s kompletní dokumentací a čisté, při přepravě by mělo být též zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník se vyjádří a rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do uvedené lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace (ode dne předání/doručení zboží prodávajícímu), pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. 8. Dále prodávající pošle kupujícímu pomocí elektronické pošty nebo SMS zprávy potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace vydá prodávající kupujícímu písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Po vyřízení reklamace předá prodávající reklamované zboží kupujícímu zpět v prodejně prodávajícího, ve které došlo k uplatnění reklamace. Při výdeji reklamovaného zboží je kupující povinen předložit potvrzení o uplatnění reklamace.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující také právo na úhradu nákladů nutných a účelných k tomuto odstoupení.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z funkčních vlastností zboží a škod vzniklých v důsledku neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením Evropského a parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení) a navazujícími obecně závaznými právními předpisy. Prodávající je povinen zpracovávat osobní údaje Kupujícího v souladu s Nařízením, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy a těmito Obchodními podmínkami.

Kupující je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje kupujícího nebudou bez jeho předchozího souhlasu předávány třetím osobám, vyjma zpracovatelům pověřenými ke zpracování osobních údajů Prodávajícím. Kupující bere na vědomí, že pokud jako způsob dodání zvolí osobní převzetí na prodejně třetí strany účastnící se partnerského programu www.bal.cz, budou předána osobní údaje partnerské prodejně výhradně pro účely vyřízení objednávky.

Kupující zaškrtnutím příslušného políčka v objednávkovém formuláři souhlasí s tím, aby mu byla prodávajícím na jeho adresu elektronické pošty zasílána obchodní sdělení a informace souvisejících se zbožím, službami nebo závodem prodávajícího, a to dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Kupující uděluje tento souhlas dobrovolně s vědomím, že jej může kdykoliv odvolat. Souhlas je udělen na dobu 10 let, nebo do odvolání souhlasu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce internetového obchodu možné provést a povinnosti prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Co jsou osobní údaje, správce osobních údajů

Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Správcem vašich osobních údajů je společnosti BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., IČ 267 65 306, se sídlem Průmyslová 1472/11, PSČ 10219, Praha 10 Hostivař, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8139.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje, které nám poskytnete při registraci nebo při nákupu bez registrace v našem e-shopu nebo při registraci v Klubu zákazníků BARVY A LAKY, DROGERIE.

záznamy z kamer na některých našich provozovnách, v těchto provozovnách je vždy informace o umístění kamer. Provozovatelem kamerového systému je společnost BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. Kamery na provozovnách máme, jak z důvodu prevence, tak z důvodu objasňování případné protiprávní činnosti.

Osobní údaje, které se zaznamenají automaticky při návštěvě našich webových stránek www.bal.cz a www.bal.cz, je to IP adresa, datum a čas přístupu na naši webovou stránku, informace o vašem internetovém prohlížeči, operačním systému, rozlišení obrazovky či nastavení vašeho jazyka. Zpracováváme také informace o chování na našich stránkách, tj. např. jaké odkazy na našich webových stránkách navštívíte a které zboží je vám zobrazeno. Informace o chování uživatelů na webu jsou však z důvodu vašeho maximálního soukromí anonymizované,  proto je ani sami nedokážeme přiřadit konkrétnímu uživateli. Přistupujete-li na naše webové stránky z mobilního telefonu či obdobného zařízení, můžeme zpracovávat i informace o vašem mobilním zařízení (rozlišení a operační systém zařízení atd.).

Automaticky zpracováváme COOKIES

Soubory cookies jsou potřebné pro správný chod a funkce stránek www.bal.cz a www.bal.cz. Tyto soubory jsou nutné k uchování produktů v košíku, zapamatování vybrané prodejny, zapamatování uživatele při přihlášení a statistických údajů Google Analytics o návštěvnosti. Využíváme soubory cookies zejména pro sledování návštěvnosti, zlepšování našich služeb a umožnění zapamatování košíku či přihlášení.

Cookie je malý soubor písmen a čísel, který pokud navštívíte naše webové stránky, ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače a následně z něj čteme. Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné cookies zůstávají v zařízení po nastavenou dobu cca 30 až 90 dní a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila.

Dále používáme pixelové značky (také známé jako web beacons), což jsou malé obrázky, které mají podobnou funkci jako cookies. Oproti cookies, které jsou ukládány na pevném disku vašeho počítače, jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek. O všech těchto technologiích budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále mluvit jako o cookies.

Některé cookies do vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají:

identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných návštěvách, například aby se vám při nákupu nesmazal košík, abychom si mohli zapamatovat vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat vás opakovaně o e-mail a heslo, nebo abychom si uložili, kterou verzi našeho webu vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant;

zaznamenat si, že  jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu (pokud je vyžadován), popř. zda jste nabídli účast v určitém průzkumu apod.

se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil vaše připojení k našemu webu a nejedná místo vás;

evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu.

Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my vám nemusíme být schopní poskytovat naše produkty a služby.

Dále do vašeho zařízení:

ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují:

sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky, přehledy a měřit účinnost reklamy;

zobrazovat vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality;

přizpůsobovat pro vás obsah našeho webu, například vám zobrazit přednostně produkty, které jste si již prohlédli, zobrazovat vám další nabídky na míru na našem webu;

umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít:

ke sběru údajů o vašem chování na našem webu a na dalších webových stránkách;

pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web;

k propojení se sociálními sítěmi jako je Facebook, včetně automatického přihlášení a zajištění funkcí jako je tlačítko „To se mi líbí“.

Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web, také předáváme reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu. Takovým partnerům však nepředáváme vaše identifikační údaje.

Pokud využití cookies třetích stran a předání vašich údajů reklamním a sociálním sítím nevypnete v sekci nastavení ve Vašem internetovém prohlížeči, budeme je automaticky zpracovávat. Uživatel určuje v nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit webovské stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je nástrojem zprostředkování souhlasu.

Využívání souborů cookies a dalších technologií, předání údajů reklamním a sociálním sítím

Pokud navštívíte web www.bal.cz a www.bal.cz, zpracováváme údaje o vašem chování na webu na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci web v budoucnu vylepšit, aby se vám u nás nakupovalo ještě lépe; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás;

vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy; naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu; pro tento účel můžeme z vašeho chování na webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít, popř. můžeme pseudonymizované údaje předat našim partnerům pro zúčtování provizí (například affiliate sítě pro výplatu provize).

testování nových funkcí a aplikací před nasazením, zejména abychom předešli problémům s funkčností těchto novinek ve skutečném provozu, které by mohly zhoršit váš zážitek z nakupování u nás; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás;

předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás a bezpečnost vašich dat.

Údaje o vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje:

IP adresa vašeho zařízení (adresa vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet);

operační systém vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení;

prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení;

adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 50 měsíců, přičemž po tuto dobu údaje uchováváme pouze v pseudonymizované podobě. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

Údaje o vašem chování na webu také zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam, které vám zobrazíme na webu. Naším oprávněným zájmem je zde maximálně personalizovaná a efektivní nabídka pro vás. Jmenované údaje pro tento účel také obohacujeme pomocí analýzy a získáváme z nich odvozené údaje. Podle těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, kdy každá skupina obdrží vlastní specifickou nabídku. Pokud u nás následně nakoupíte, využíváme pro tyto účely navíc údaje o vašich objednávkách.

Pokud jste si tedy na našem webu prohlédli nabídku například barev REMAL PLUS nebo ji rozklikli v e-mailu, který jsme vám poslali, tento produkt vám můžeme při příští návštěvě zobrazit na první stránce našeho webu. Podle toho, jaký produkt jste si prohlédli, můžeme také usoudit, do jaké skupiny zákazníků patříte, a podle toho vám na webu nabídnout další produkty, které by vás podle našeho posouzení mohly zajímat.

Pro přizpůsobení nabídek a cílených reklam používáme údaje o vašem chování na webu po dobu 30 dní. Tuto funkci můžete kdykoli vypnout v sekci nastavení svého internetového prohlížeče a zakázat cookies.

Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

Nákup zboží – v prvé řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vyřídili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.

Péče o zákazníky – pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje.

Uživatelský účet – díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní další funkce. Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.

Marketingová činnost –  e-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě oprávněného zájmu, z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit prostřednictvím odhlašovacího odkazu na konci každého obchodního sdělení.

Zlepšování našich služeb – pomocí historie vašich objednávek a chování na webu dokážeme poskytnout odpovídající nabídky dalšího zboží, např. příslušenství k zakoupeným produktům. Na určitých místech tedy zobrazujeme takové produkty, které jsou přímo pro vás a odpovídají vašim potřebám a zájmům.

Zákaznická hodnocení zboží a služeb – poté, co u nás nakoupíte zboží či služby, můžete být požádáni o jejich ohodnocení. Hodnocení lze vložit i z vlastní iniciativy.

Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci – vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně závažných důvodů.

Na jakých právních podkladech zpracováváme vaše osobní údaje

Plnění a uzavření smlouvy

Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytly zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační.

Oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies. Zpracování vašich osobních údajů na tomto právním podkladě se děje i při monitoringu prováděném prostřednictvím kamer na našich jednotlivých provozovnách.  Na základě oprávněného zájmu vám jako členům Klubu zákazníků BARVY A LAKY, DROGERIE můžeme zasílat e-mailové zprávy, proti tomuto zpracování však můžete vznést námitku, tj. z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit prostřednictvím odhlašovacího odkazu na konci každého obchodního sdělení.

Souhlas

Nedochází k žádnému zpracování vašich osobních údajů, ke kterému bychom potřebovali Váš souhlas, vyjma využití cookies, které určujete v nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče.

Předávání osobních údajů třetím subjektům

Smluvním partnerům - partnerské prodejny – osobní údaje takto získané předáváme našim smluvním partnerům a to jen v případě, že si k vyzvednutí zboží zvolíte některou smluvní prodejnu. Smluvní partner tyto osobní údaje použije výlučně pro potřeby dodání tohoto zboží a jeho případné reklamace. Seznam smluvních prodejen je na www.bal.cz/raj-drogerie a www.bal.cz/barevny-raj

Obchodní sdělení – v případě rozesílání obchodních sdělení e-mailem můžeme k rozesílce využít třetí subjekt. Tento subjekt je vázán povinností mlčenlivosti a vaše osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu.

Státní orgány – v případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád nebo orgán státní moci (např. Policie ČR) uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit.

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme

V prvé řadě budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 10 let nebo do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. Tento nesouhlas můžete snadno vyjádřit tím, že odpovíte na dané obchodní sdělení negativně, případně kliknete na odkaz pro zrušení zasílání obchodního sdělení, který je na konci každého obchodního sdělení.

Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.

Vaše kamerové záznamy se nearchivují, přehrají se novým záznamem čtvrtý pracovní den.  Pokud v monitorovaném prostoru dojde k protiprávnímu jednání, můžeme kontaktovat policii a předmětné záznamy příslušnému orgánu (policie, soud apod.) předat. V takovém případně nejsou záznamy přehrány novým záznamem, ale z důkazních důvodů je uchováváme do pravomocného skončení věci.

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.

Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Přihlašovací údaje jsou zaheslované a všechna vaše data jsou uložena pouze na serverech v zabezpečených datových centrech s omezeným, pečlivě kontrolovaným a auditovaným přístupem.

Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:

Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů

Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů

Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů

Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy

Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování

Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás

Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali, výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat, např. faktury či dobropisy. Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta, např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení.

S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:

Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány

Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování

Vznesl/a jste námitku proti zpracování osobních údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zpracování těchto osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně

Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis

Jedná se o osobní údaje dětí mladších 16 let
 

Své právo můžete uplatnit prostřednictvím tohoto formuláře, kontaktovat nás můžete mailem na adrese: klub@bal.cz a balshop@bal.cz, nebo písemně na adrese společnosti BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., Průmyslová 1472/11, 102 19 Praha 10 Hostivař.

Na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů: www.uoou.cz můžete získat více informací, u tohoto úřadu máte také právo podat stížnost.

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 5. 2019, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.bal.cz/kontakty a www.bal.cz/kontakt.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením Evropského a parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení) a navazujícími obecně závaznými právními předpisy. Prodávající je povinen zpracovávat osobní údaje Kupujícího v souladu s Nařízením, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy a těmito Obchodními podmínkami.

Kupující je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje kupujícího nebudou bez jeho předchozího souhlasu předávány třetím osobám, vyjma zpracovatelům pověřenými ke zpracování osobních údajů Prodávajícím.

Kupující zaškrtnutím příslušného políčka v objednávkovém formuláři souhlasí s tím, aby mu byla prodávajícím na jeho adresu elektronické pošty zasílána obchodní sdělení a informace souvisejících se zbožím, službami nebo závodem prodávajícího, a to dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. Kupující uděluje tento souhlas dobrovolně s vědomím, že jej může kdykoliv odvolat. Souhlas je udělen na dobu 10 let, nebo do odvolání souhlasu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce internetového obchodu možné provést a povinnosti prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu on-line prostřednictvím platformy ODR nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, jenž je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

XIII. DORUČOVÁNÍ

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či objednávce.

Zpráva je doručena:

V případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

V případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

V případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lh

9615/levy-horni-akcni-letak.png 2806/levy-spodni-klub_v2.png
9555/levy-spodni-48h-sleva-200-2.png 9584/levyy-horni-1300-let.png 2905/pravy-spodni-remal-kucharka.png