Soutěž s REMAL o dovolenou za 30.000 Kč či stříbrné mince!

Nakupte  balení REMAL EXPERT 15+3 kg nebo 36+4 kg nebo balení REMAL PLUS 15+3 kg nebo 36+4 kg, a to zejména na prodejnách BARVY A LAKY DROGERIE, RÁJ DROGERIE, BAREVNÝ RÁJ, na BAL.cz nebo v prodejní síti partnerů a zákazníků vyhlašovatele v termínu konání soutěže od 1. 9. 2022 do 31. 3. 2023.

Jak na to?

NAKUPTE REMAL EXPERT 15+3 kg nebo 36+4 kg a nebo REMAL PLUS 15+3 kg nebo 36+4 kg,
získejte DÁREK ZDARMA a najděte na víčku samolepku se stíracím polem.

Soutěžit může každý, kdo zakoupí soutěžní balení malířské barvy, najde 3 stejné symboly a dosáhl věku min. 18 let.

Soutěžní balení REMAL Plus a REMAL Expert

 

NAJDĚTE 3× stejný symbol ve stíracím poli,
pošlete foto stírací samolepy s kódem, který se nachází
pod výherními symboly do 31. 3. 2023
na e-mailovou adresu: soutez.remal@bal.cz.

Do předmětu e-mailu napiš heslo
"SOUTĚŽ REMAL".
Stírací samolepu
UCHOVEJTE PRO OVĚŘENÍ VÝHRY!

VŠE BÍLÝ, VŠE ČISTÝ - VŽDYCKY REMAL!

 


 

PRAVIDLA SOUTĚŽE „REMAL“

Nakupte balení REMAL EXPERT 15+3 kg nebo 36+4 kg nebo balení REMAL PLUS 15+3 kg nebo 36+4 kg, a to zejména na prodejnách BARVY A LAKY DROGERIE, RÁJ DROGERIE, BAREVNÝ RÁJ, na BALSHOP.cz nebo v prodejní síti partnerů a zákazníků vyhlašovatele v termínu konání soutěže od 1. 9. 2022 do 31. 3. 2023.

SETŘI A VYHRAJ!

Stírací samolepka je umístěn na víčku výše definovaných obalů výrobků pod příbalem ve formě zakrývací fólie, která je součástí každého definovaného produktu.

Najdi 3x stejný symbol ve stíracím poli na stírací samolepce a vyhraj!

VÝHERNÍ SYMBOLY:

3x palma – voucher na zájezd dle vlastního výběru v hodnotě 30 000,- Kč

3x mince – 1unce čistého stříbra (pamětní mince BAL)

Zašlete nám fotografii stírací samolepky s kódem, který se nachází pod výherními symboly do 31. 3. 2023 e-mailem na adresu soutez.remal@bal.cz. Do předmětu uveďte heslo ‚‚SOUTĚŽ REMAL‘‘. Stírací samolepku budete potřebovat pro případné pozdější ověření výhry.

Vouchery na zájezd budou osobně předány ve společnosti BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., na adrese Paceřická 1/2773, 193 00 Praha 9 v definovaný den. Ostatní ceny (pamětní mince BAL) budou zaslány výhercům na jimi určenou adresu.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vyhlašovatelem soutěží je společnosti BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o., č.p. 1, 679 61 Skrchov, IČO: 43420371 (dále jako „vyhlašovatel“).

Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi účastníkem soutěže a vyhlašovatelem soutěže. Zapojením do soutěže (zejm. zasláním emailu viz výše) potvrzuje účastník, že se seznámil s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

2. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

Soutěž je pořádána na území České republiky.

Po setření stírací samolepky a zjištění, že se jedná o výherní samolepku obsahující výherní symboly (3x palma nebo 3x mince), zašlete nám fotografii stírací samolepky s kódem, který se nachází pod výherními symboly do 31. 3. 2023 e-mailem na adresu soutez.remal@bal.cz. Do předmětu uveďte heslo ‚‚SOUTĚŽ REMAL‘‘.

Zároveň uveďte své kontaktní údaje, jméno, příjmení, adresa tel. číslo.

Následně budete kontaktováni vyhlašovatelem ohledně ověření a předání výhry.

Za správnost kontaktních údajů vyhlašovatel neodpovídá.

Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží či jiné plnění. Vyhlašovatel není vůči účastníkům soutěže jinak vázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli. 

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s adresou pro doručování na území České republiky, které dosáhly 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce) s výjimkou zaměstnanců vyhlašovatele, zaměstnanců prodejních sítí BR a RD a jakýchkoli rodinných příslušníků takových zaměstnanců. Možnost vyhrát jednu z výher mají pouze ti soutěžící, kteří splní podmínky účasti v soutěži. V případě, že se z důvodu uvedení chybného kontaktu nebude možno s výhercem spojit nebo pokud výhru uplatní po stanoveném termínu, zaniká jeho nárok na výhru.

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastí v soutěžích bere účastník soutěže na vědomí, že v souvislosti s účastí v soutěži budou zpracovávány jeho osobní údaje a že se seznámil s informacemi o zpracování jeho osobních údajů. Bližší informace o zpracování těchto osobních údajů, včetně rozsahu, účelu a době takovéhoto zpracování a veškerých práv, které lze v této souvislosti uplatnit, jsou umístěny zde.

Účastník soutěže svou účastí v soutěži rovněž bere na vědomí, že vyhlašovatel má oprávněný zájem na tom, aby v souvislosti s účastí účastníka v soutěži a předáním výhry, byly vyhlašovatelem či pověřenou třetí osobou, ve smyslu § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně pořízeny a uveřejněny na území České republiky podobizny, obrazové, zvukové či obrazově zvukové záznamy jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.) a to po dobu 3 let ode dne pořízení těchto záznamů, zejména pro prezentaci soutěže vyhlašovatelem a pro marketingové účely vyhlašovatele.

5. OSTATNÍ PODMÍNKY

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže, soutěž a výhry kdykoliv v průběhu soutěže změnit, doplnit, zrušit či jinak upravit, a to i bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků účastníků soutěže vůči vyhlašovateli. Takové změny, úpravy či zrušení budou vždy aktualizovány na stránkách bal.cz/soutez-remal.

Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Vyhlašovatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě přepravy přepravní společností.

Případný technický výpadek či technická závada nezakládá nárok na jakoukoliv kompenzaci pro účastníka soutěže, pokud vyhlašovatel v konkrétním případě nerozhodne jinak.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit účastníka soutěže, pokud účastník soutěže poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech, poruší podmínky provozovatele sociálních sítí Facebook a Instagram nebo pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy vyhlašovatele, nebo jiných účastníků soutěže, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy.

Účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou, přičemž zároveň tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Veškeré dotazy, podněty, stížnosti nebo připomínky k soutěži mohou být adresovány pouze na adresu vyhlašovatele balshop@bal.cz. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností vyhlašovatel.


Spotřebitelská soutěž – Ochrana osobních údajů

1. SPRÁVCE

Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení č. 2016/679), je BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o., IČO: 434 20 371, se sídlem č.p. 1, 679 61 Skrchov (dále jen „Správce“).

2. VAŠE PRÁVA

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů.

2.1. Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

2.2. Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:

2.2.1. Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů

2.2.2. Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů

2.2.3. Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů

2.2.4. Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy

2.2.5. Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování

2.2.6. Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás.

2.3. Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali, výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat.

2.4. S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:

2.4.1. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány

2.4.2. Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování

2.4.3. Vznesl/a jste námitku proti zpracování osobních údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zpracování těchto osobních údajů

2.4.4. Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně

2.4.5. Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis

2.4.6. Jedná se o osobní údaje dětí mladších 16 let

2.5. Své právo můžete uplatnit mailem na adrese: balshop@bal.cz, nebo písemně na adrese společnosti BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o., č.p. 1, 679 61 Skrchov.

2.6. Na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů: www.uoou.cz můžete získat více informací, u tohoto úřadu máte také právo podat stížnost.

2.7. Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 9. 2022, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.bal.cz/clanky/soutez-remal/.

2.8. Zpracováním osobních údajů účastníka soutěže může Správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje účastníka nebudou bez jeho předchozího souhlasu předávány třetím osobám, vyjma zpracovatelům pověřenými ke zpracování osobních údajů Správcem.

3. ÚČEL, pro který osobní údaje zpracováváme

Správce zpracovává osobní údaje za účelem účasti v soutěži - účast v soutěži, vyhodnocení soutěže, vyhlášení výsledků soutěže mj. na webových stránkách Správce, příp. na jeho profilech na sociálních sítích, včetně připojení související fotodokumentace doprovozené informacemi o jménu a příjmení výherce, názvu soutěže, umístění v soutěži a získané ceně. 

4. ROZSAH ÚDAJŮ, který zpracováváme 

Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní spojení, email. V případě vítězství v soutěži taktéž fotodokumentaci z vyhlášení vítězů a informace o ceně. 

5. DOBA, po kterou budou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Doba uchování údajů: do skončení soutěže, u výherců dále po dobu 10 let z důvodu daňové evidence, jde-li o podklady pro vyhodnocení soutěže a o dokumentaci nezbytnou pro daňové účely. V případě vítězů jsou informace o vítězství v soutěži a související fotodokumentace zachycující předávání cen zveřejněny na webových stránkách Správce, příp. na jeho profilech na sociálních sítích, do odvolání souhlasu.

6. PŘÍJEMCI, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty 

Osobní údaje budou poskytnuty těmto příjemcům (kategorií příjemců): v případě výherců účastníci vyhlášení výsledků a návštěvníci webových stránek Správce, příp. profilů správce na sociálních sítích.

7. ZABEZPEČENÍ osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.