P R O T E S T

P R O T E S T
Výše uvedená tvrzení jsou zcela chybnou interpretací Směrnice Evropského parlamentu a Rady  2004/42/ES ze dne 21. dubna 2004 o omezování emisí těkavých organických látek vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a produktech pro opravy nátěru vozidel, která byla transponována do novely vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.  355/2002 Sb., (vyhláška č. 509/2005 Sb.) kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu.
Tato vyhláška stanovuje pro určité vybrané skupiny nátěrových hmot maximální prahové hodnoty obsahu těkavých látek ve vodou ředitelných i rozpouštědlových (rozuměj organická rozpouštědla) nátěrových hmotách ve stavu k použití a to postupně ve dvou etapách - od 1.1.2007 a od 1.1. 2011 a dále pak  stanovuje maximální prahové hodnoty obsahu těkavých látek pro produkty k opravě nátěru vozidel platné od 1. 1. 2007.
Nejedná se tedy o zákaz prodeje rozpouštědlových (syntetických) nátěrových hmot, jak vaše televize široké veřejnosti oznámila, ale o povinnost všech evropských výrobců nátěrových hmot postupně zajistit snížený obsah organických rozpouštědel v nátěrových hmotách ve stavu k aplikaci.
Všechny členské firmy Asociace výrobců nátěrových hmot České republiky, která sdružuje výrobce, výzkumné ústavy a organizace úzce související s výrobou nátěrových hmot v ČR,  se s pochopením celoevropských environmentálních požadavků legislativní restrikce obsahu organických rozpouštědel v nátěrových hmotách na jejich účinnost již dlouhodobě technicky připravují tak, aby jejich výrobní sortimenty nemusely být významným způsobem omezovány a aby zajistily potřeby uživatelů výrobou produktů odpovídajících aplikačním technickým parametrům.
Kromě výše uvedených skutečností, chceme upozornit na to, že uvedené omezující limity obsahu VOC v nátěrových hmotách se nevztahují na průmyslové subjekty (např. lakovny), které ve svých provozovnách využívají odlučovací zařízení emisí VOC, tzn. na uživatele, kteří mohou jiným způsobem omezovat vliv svých činností na životní prostředí.
V souvislosti s uvedenými skutečnostmi žádáme o zjednání nápravy, a to uvedením komentáře v průběhu vysílání Televizních novin, který by obsahoval následující informaci:
„Podle stanoviska Asociace výrobců nátěrových hmot ČR došlo v reportáži „Konec airbrushe“ vysílané dne 29.10.2006 k uvedení nesprávné informace o zákazu prodeje syntetických nátěrových hmot ředitelných organickými rozpouštědly od roku 2007. V reportáži byla nesprávně interpretována opatření vyplývající ze Směrnice Evropské rady a Parlamentu o omezování obsahu těkavých organických látek v určitých druzích nátěrových hmot a opatření přijatá národní legislativou. Od roku 2007 nedochází k zákazu prodeje syntetických nátěrových hmot, tak jak bylo v reportáži chybně uvedeno, předmětem opatření je omezení obsahu těkavých organických rozpouštědel v některých skupinách nátěrových hmot, které byly uvedenými legislativními předpisy specifikovány. V žádném případě se nejedná o zákaz výroby a prodeje rozpouštědlových nátěrových hmot. Za nesprávnou interpretaci legislativních environmentálních opatření se Asociaci výrobců nátěrových hmot ČR, jeho členským firmám a veřejnosti tímto omlouváme.
V Praze dne 31.10.2006
Za Asociaci výrobců nátěrových hmot:
Ing. Tomáš Jelínek – prezident