ŘEDIDLO S6005

Ředidlo do syntetických nátěrových hmot

Charakteristika a použití výrobku

Xylen – směs izomerů. Ředidlo je určeno k ředění nátěrových syntetických hmot určených k nanášení štětcem, stříkáním, válečkem nebo máčením, např. S 2003, S 2160, S 2820, pokud není výslovně předepsáno jiné ředidlo.

Nebezpečnost výrobku

Nebezpečný při vdechnutí Asp. Tox.1: H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Akutní toxicita Acute Tox. 4: H312+H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
Dráždivost pro kůži Skin Irrit. 2: H315 Dráždí kůži.
Vážné podráždění očí Eye Irrit. 2: H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice STOT SE 3: H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice STOT RE 2: H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Hořlavá kapalina Flam. Liq. 3: H226 Hořlavá kapalina a páry.

Máte problém, se kterým si nevíte rady?
Zkuste naši poradnu!

Na vaše dotazy odpovídáme každý den.
Zeptejte se i vy!