BALTECH S6005 ŘEDIDLO

Ředidlo do syntetických nátěrových hmot

Charakteristika a použití výrobku

Xylen – směs izomerů. Ředidlo je určeno k ředění nátěrových syntetických hmot určených k nanášení štětcem, stříkáním, válečkem nebo máčením, např. S2003 FORMEX NA POZINK, S2131 BETEX NA BETON, S2160 HOSTAGRUND 2v1 NA ŽELEZO, pokud není výslovně předepsáno jiné ředidlo.

Nebezpečnost výrobku

Nebezpečný při vdechnutí Asp. Tox.1: H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Akutní toxicita Acute Tox. 4: H312+H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
Dráždivost pro kůži Skin Irrit. 2: H315 Dráždí kůži.
Vážné podráždění očí Eye Irrit. 2: H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice STOT SE 3: H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice STOT RE 2: H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Hořlavá kapalina Flam. Liq. 3: H226 Hořlavá kapalina a páry.

Máte problém, se kterým si nevíte rady?
Zkuste naši poradnu!

Na vaše dotazy odpovídáme každý den.
Zeptejte se i vy!