BALTECH P6402 BENZÍN TECHNICKÝ

Benzín technický

Charakteristika a použití výrobku

Nízkovroucí hydrogenovaný benzín Benzín technický je určen k hrubému odmašťování zejména kovových předmětů, lze použít do zapalovačů a jako palivo do benzínových tlakových lamp.

Nebezpečnost výrobku

Hořlavá kapalina Flam. Liq. 2: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Nebezpečná při vdechnutí Asp. Tox. 1: H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice STOT SE 3: H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Toxicita pro reprodukci Repr. 2: H361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti.
Nebezpečný pro životní prostředí Aquatic Chronic 2: H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Máte problém, se kterým si nevíte rady?
Zkuste naši poradnu!

Na vaše dotazy odpovídáme každý den.
Zeptejte se i vy!