PE-PO pevný podpalovač, 40 podpalů

PE-PO pevný podpalovač je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Nemusíte se bát jej použít na mokré dřevo. More information
Description
Description

PE-PO pevný podpalovač je určen k podpalování uhlí, dřeva, dřevěného uhlí nebo briket. Nemusíte se bát jej použít na mokré dřevo.

Hodí se pro zatápění v krbech, kamnech, zahradních grilech a otevřených ohništích. Prostě všude tam, kde je to potřeba pořádně rozpálit! Získáte celkem 40 podpalů.

Tradiční značka PE-PO od Severochemy vám už přes padesát let pomáhá vždy, když je potřeba to pořádně rozžhavit. Vybírejte z široké řady produktů od  klasického pevného podpalovače až po čisticí prostředky, lampové oleje, brikety či dřevěné uhlí.

Safety notice
GHS02 - flammable substances GHS02 - flammable substances

Signální slovo: Varování

Content of hazardous substances

Petrolej (ropný) hydrogenačně odsířený. Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromátů. Uhlovodíky, C10-C13, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2 % aromátů.

EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
H228 Hořlavá tuhá látka.
H304 It can cause death if swallowed and enters the respiratory tract.
H315 It irritates the skin.
H336 May cause drowsiness or dizziness.
H411 Toxic to aquatic organisms, with long-term effects.
P101 If medical attention is needed, have the product packaging or label on hand.
P102 Keep out of reach of children.
P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other sources of ignition. No smoking.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P308+P311 PŘI expozici nebo podezření na ni: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte dle bezpečnostního listu hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.
P501 Remove the contents/packaging according to the instructions on the product.
Parametry
EAN 8595009210694
Výrobce Severochema
Značka PE-PO
Hmotnost 0,3 kg
Product list PDF