Fridex G 48, chladicí kapalina, 1 l

Je určen pro chladicí systémy spalovacích motorů, hlavně pak motorů celohliníkových. Je mísitelná a plně identická s originální chladicí kapalinou Škoda G 11 More information
Description
Description

Koncentrovaná chladicí kapalina na bázi ethylenglykolu, obsahuje vysoce účinné inhibitory koroze pro ochranu chladicího systému. Výměnná lhůta je  2 až 3 roky (podle doporučení výrobce motor. vozidla). Chladicí kapalina Fridex G 48 je mísitelná a plně identická s originální chladicí kapalinou Škoda G 11. Fridex G 48 je certifikovaný akreditovanou zkušební laboratoří 1152.1.

Fridex G 48 se používá v příslušném naředění destilovanou vodou nebo kvalitní pitnou vodou k přípravě chladicí nízkotuhnoucí kapaliny k trvalé náplni uzavřených chladicích systémů motorových vozidel pro motory ze standardních a  celohliníkových materiálů, výměníků tepla a podobných zařízení s dlouhodobou výměnnou lhůtou. Chrání před poškozením mrazem a korozními účinky. Obsahuje chuťové přísady zabraňující požití. Neředěny Fridex G 48 je hořlavina IV. Třídy.

Použití:
Fridex G 48 je určen pro chladicí systémy spalovacích motorů, hlavně pak motorů celohliníkových. Upozornění: Plnou funkční způsobilost směsi lze zaručit jen při dodržení minimálně 33% koncentrace Fridexu G 48 v používané chladicí kapalině. FRIDEX® G 48 nepoškozuje kovové materiály. Lakované povrchy je nutné při potřísnění omýt vodou. Fridex G 48 se používá ředěný destilovanou vodou nebo kvalitní pitnou vodou na požadovaný bod tuhnutí. FRIDEX® G 48/voda = bod tuhnutí ve °C= bod varu: 1 : 2 = -18°C = 105°C 1 : 1,5 = -27°C = 108°C 1 : 1 = -38°C = 110°C Poznámka: Tolerance teplot +/-2°C

Vzhled:
Fridex G 48 je čirá, tmavozeleně zbarvená kapalina, bez zápachu, hořké chuti. S vodou je mísitelný v každém poměru. Fridex G 48 je směs 1,2-ethandiolu (monoethylenglykol = MEG = Ethan-1,2-diol = ethylenglykol) s organickými i anorganickými inhibitory koroze, stabilizátorem, odpěňovadlem a přísadou proti požití. Neobsahuje fosfáty, dusitany ani aminy.

Safety notice
GHS07 - irritants GHS07 - irritants GHS08 - substances hazardous to health GHS08 - substances hazardous to health

Signální slovo: Varování

Content of hazardous substances

ethylenglykol.

P102 Keep out of reach of children.
P264 After handling, thoroughly wash all affected parts of the body, such as hands
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately call the TOXICOLOGICAL INFORMATION CENTER/doctor/ tel. 224 919 293 or 224 915 402 (24 hours a day)
P302 PŘI STYKU S KŮŽÍ:
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P373 Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P501 Remove the contents/packaging according to the instructions on the product.
Parametry
EAN 8591522310019
Výrobce Velvana
Značka Velvana
Hmotnost 1,1 kg
Product list PDF