Coyote Konkor 101, 300 ml

Vytváří na konzervovaných předmětech olejový film, který maže a současně dokonale chrání železné i neželezné kovy jako ocel, litina, měď, zinek a olovo. More information
Description
Description

Coyote Konkor 101 vytváří na konzervovaných předmětech olejový film, který maže a současně dokonale chrání železné i neželezné kovy jako ocel, litina, měď, zinek a olovo.

Je vhodný k mazání strojů, přístrojů, motorů, náhradních dílů, kontaktů akumulátorů, pantů. Uvolňuje zaseklé mechanismy. Vhodný k čištění a konzervaci zbraní. Chrání železné kovy proti korozi.

Safety notice
GHS02 - flammable substances GHS02 - flammable substances GHS08 - substances hazardous to health GHS08 - substances hazardous to health

Signal word: Danger

Content of hazardous substances

Základový olej - nespecifikovaný.

H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H304 It can cause death if swallowed and enters the respiratory tract.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Parametry
EAN 8590005751424
Výrobce AutoMax Group
Značka Coyote
Hmotnost 0,4 kg
Product list PDF