BARVY A LAKY HOSTIVAŘ ředidlo U6003, 750 ml

THINNER FOR TWO-COMPONENT POLYURETHANE PAINTS More information
Description
Description
Ředidlo do polyuretanových nátěrových hmot.
Safety notice
GHS02 - flammable substances GHS02 - flammable substances GHS07 - irritants GHS07 - irritants GHS08 - substances hazardous to health GHS08 - substances hazardous to health

Signal word: Danger

Content of hazardous substances

Xylen technický (smes), 2-methoxy-1- methylethyl-acetát.

H226 Flammable liquid and vapors.
H304 It can cause death if swallowed and enters the respiratory tract.
H312+H332 Harmful in contact with skin or by inhalation.
H315 It irritates the skin.
H319 Causes serious eye irritation.
H335 May cause respiratory irritation.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other sources of ignition. No smoking.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/safety glasses/face shield.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P304+P340 IF INHALED: Move the person to fresh air and keep them in a position that facilitates breathing.
P403 Store in a well-ventilated place.
Parametry
EAN 8595073025392
Výrobce BARVY A LAKY HOSTIVAŘ
Značka BALTECH
Hmotnost 0,8 kg
Product list PDF