Doprava a platba

Výňatek ze Všeobecných obchodních podmínek

IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Platná kupní cena je cena zboží uvedená v intenetovém nákupním košíku umístěném ve webovém rozhraní obchodu v okamžiku zaslání objednávky. Všechny ceny jsou uvedeny včetně i bez DPH. Dále jsou uvedeny veškeré jiné poplatky stanovené právními předpisy.
 2. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen po zaslání objednávky v případě změn podmínek jeho dodavatelů.
 4. Prodávající akceptuje následující způsoby platby kupní ceny:
   
  1. platba v hotovosti nebo kartou při osobním odběru zboží na prodejnách prodávajícího – aktuální seznam odběrných míst na www.bal.cz,
  2. podnikatel je oprávněn hradit kupní cenu dle vystavené faktury za podmínek stanovených konkrétní rámcovou kupní smlouvou,
  3. platba kartou online prostřednistvím platební brány
    
 5. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 6. V případě platby v hotovosti nebo v případě použití platební karty v prodejně prodávajícího je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 7. Kupní cena se považuje za zaplacenou uhrazením v hotovosti nebo použitím platební karty v prodejně prodávajícího, v případě podnikatele připsáním na bankovní účet prodávajícího v souladu s fakturou. V případě platby kartou online prostřednictvím platební brány se čeká na potvrzení platební bránou o uhrazení. 
 8. Kupující se stane vlastníkem zakoupeného zboží až úplným zaplacením kupní ceny.
 9. Na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, kterou kupujícímu zašle:
  1. v případě osobního převzetí na podnikové prodejně BARVY A LAKY DROGERIE obdrží zákazník zkrácený daňový doklad,
  2. v případě osobního převzetí na partnerské prodejně, fakturu obdrží zákazník přímo od partnerské prodejny Barevný Ráj nebo Ráj Drogerie a kupní smlouva že uzavřena přímo s partnerskou prodejnou,
  3. v případě doručení třetí stranou dopravce (WE|DO, PPL) obdrží zákazník fakturu elektronickou poštou na adresu elektronické pošty uvedené v objednávce,
  4. Prodávající je plátcem DPH.
 10. Povinnost platit zálohu nebo obdobnou platbu kupující nemá, není–li v konkrétním případě písemně dohodnuto s kupujícím jinak.
 11. Kupující, který má uživatelský účet, má přístup ke své objednávce, kupní smlouvě a daňovému dokladu, ve svém účtu. Doklad o nákupu bude kupujícím současně zaslán elektronickou poštou na jím uvedenou adresu elektronické pošty a kupující bude též poučen, aby si tento doklad pro vlastní potřeby uchoval.
 12. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě se kupní smlouva ruší od samotného počátku.
 13. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

V. DODACÍ PODMÍNKY

WE|DO na výdejní místo do 20 kg 99 kč
PPL balík 0 až 31,5 kg 149 Kč
PPL balík 31,5 až 63 kg 289 Kč
PPL balík 63 až 94,5 kg 439 Kč
Platba dobírka 29 kč
Osobní převzetí ve výdejnách BAL 69 Kč
Osobní převzetí pro objednávky pod 700 Kč
na podnikových prodejnách BARVY A LAKY DROGERIE
89 Kč
*klub 39 Kč
Osobní převzetí pro objednávky nad 700 Kč
na podnikových prodejnách BARVY A LAKY DROGERIE
39 Kč
*klub ZDARMA
Osobní převzetí pro objednávky 
na partnerských prodejncýh BAREVNÝ RÁJRÁJ DROGERIE
89 Kč
Osobní převzetí pro objednávky nad 3000 Kč
na podnikových prodejnách BARVY A LAKY DROGERIE, na partnerských prodejnách BAREVNÝ RÁJRÁJ DROGERIE, výdejny BAL.
ZDARMA

* Pro členy klubu prodejen BARVY A LAKY DROGERIE


 1. V případě osobního převzetí v podnikových prodejnách BARVY A LAKY DROGERIE nebo v partnerských prodejnách RÁJ DROGERIE a BAREVNY RÁJ platí, že objednané zboží bude připraveno k převzetí ve vybrané prodejně prodávajícího ve lhůtě uvedené na internetovém obchodě www.bal.cz. Kupující je povinen zboží odebrat do 5 až 10 pracovních dnů ode dne výzvy prodávajícího k převzetí zboží.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty uvedené v potvrzení objednávky v případě mimořádných událostí nebo z jiných objektivních příčin na straně prodávajícího. O prodloužení dodací lhůty bude kupující neprodleně informován elektronickou poštou nebo telefonicky.
 3. Místem plnění je prodejna prodávajícího nebo partnerská prodejna při osobním odběru zboží.
 4. Osobní odběr zboží může být uskutečněn v jakékoliv prodejně prodávajícího BARVY A LAKY DROGERIE nebo v partnerské prodejně RÁJ DROGERIE a BAREVNY RÁJ zvolené kupujícím v objednávkovém formuláři. K osobnímu odběru bude kupujícím vyzván zprávou zaslanou elektronickou poštou nebo SMS. Při osobním odběru je účtován poplatek za dopravu zboží na prodejnu - manipulačníé poplatek dle sazebníku. V případě osobního odběru s dopravcem WE|DO výdejní místa je účtován poplatek dle sazebníku dopravce.
 5. V případě využití přepravce WE|DO pro osobní odběr na výdejním místě WE|DO, či využití závozu domů se společností WE|DO nebo PPL je účtován poplatek dle platného sazebníku.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně od uzavřené kupní smlouvy v celém rozsahu nebo v části s okamžitou platností odstoupit zejména v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena na jeho účet, vrácena poštovní poukázkou na jeho adresu bydliště či sídla, nebo v hotovosti v prodejně prodávajícího, a to v nejkratším možném termínu.
 7. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek má, nepřevezme–li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže škodu způsobil prodávající porušením své povinnosti.
 8. Kupující bere ne vědomí, že listiny vztahující se ke zboží, tzv. bezpečnostní listy, mu budou zaslány v případě zájmu, pokud kontaktuje prodávajícího na emailové adrese balshop@bal.cz. Kupující výslovně prohlašuje, že s formou jejich poskytnutí souhlasí. Bezpečnostní listy jsou též vystaveny v internetovém obchodě www.bal.cz

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými práváními předpisy, a to zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku. Práva z vadného plnění uvedená v tomto článku se uplatní v každém vztahu založeném kupní smlouvou, ledaže je kupujícím podnikatel, a při uzavření kupní smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí – li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla – li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Projeví–li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. To neplatí:
  1. u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  2. na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním,
  3. u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím,
  4. vyplývá – li to z povahy zboží.
 5. U zboží s kratší dobou trvanlivosti mohou být tato práva uplatněna jen po tuto dobu.
 6. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.
 7. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 8. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené pro jakost při převzetí, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je–li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 9. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.
 10. Neodstoupí-li kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní–li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součásti nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 11. Má–li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná–li se o zboží prodávanou za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 12. Zvolí-li kupující jako způsob dodání osobní odběr v partnerské prodejně, je oprávněn uplatňovat práva z vadného plnění přímo u prodávajícího.