Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Barvy a laky Hostivař, kteří jsou ohroženi na trhu práce.

Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Barvy a laky Hostivař, kteří jsou ohroženi na trhu práce.

POPIS PROJEKTU

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je vzdělat skupinu zaměstnanců ohrožených na trhu práce v praktických i teoretických znalostech a dovednostech dle identifikovaných potřeb a dále vytvořit metodiku hodnocení firemního vzdělávání.

Hlavní cíl projektu bude naplněn uskutečněním všech dílčích cílů, které jsou předmětem jednotlivých klíčových aktivit:

1. Poskytnout jednotlivým skupinám zaměstnanců další profesní vzdělání v odborných znalostech a

dovednostech dle jejich pracovního zařazení. (KA02-KA05)

- Cílová skupina zaměstnanců se bude účastnit vzdělávacích kurzů dle svého pracovního zařazení, aby byla zajištěna maximální adresnost realizovaných školení.

- Vzdělávací kurzy budou probíhat formou školení vytvořených na míru. Žadatel nakoupí služby lektora, který připraví vzdělávací kurz přesně podle požadavků žadatele.

- Skladba vzdělávacích kurzů byla zvolena na základě požadavků, které byly zjištěny dotazníkovým šetřením provedeným mezi cílovou skupinou zaměstnanců v červnu 2011.

- Pro realizaci vzdělávacích kurzů bude vyčleněna a zařízena školící místnost přímo v prostorách žadatele projektu.

2. Zhodnotit kvalitu a efektivitu poskytnutého vzdělání (KA06)

3. Navrhnout postup hodnocení pro další formy a metody vzdělávání zaměstnanců (KA06)

- Účastníci vzdělávání vyplní po každém absolvovaném kurzu hodnotící dotazník pro zjištění kvality a efektivity školení. Na základě výsledků dotazníkového šetření budou zpracovány hodnotící zprávy, které budou podkladem pro vytvoření nové metodiky hodnocení firemního vzdělávání.

Všechny tyto kroky by měly přispět k trvalému rozvoji znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců

žadatele ohrožených na trhu práce, k větší motivaci zvyšovat si kontinuálně kvalifikaci a k zatraktivnění pracovního prostředí.

Výstupem projektu bude 63 proškolených zaměstnanců žadatele, jimž vzdělávání pomůže zvýšením jejich odborných i teoretických znalostí a dovedností při vykonávání každodenní práce a nová metodika hodnocení firemního vzdělávání.

Popis cílové skupiny

Na základě dlouhodobého sledování pracovního trhu identifikovaly úřady práce v ČR skupiny osob s obtížným přístupem k zaměstnání a problémy s jeho udržením. Ohrožení definovaných skupin na trhu práce spočívá v odlišných problémech:

- osoby do 30 let - nedostatečné praktické zkušenosti v oboru, nízká úroveň odborných znalostí

- zdravotně znevýhodnění - nemožnost vykonávat veškeré pracovní povinnosti související s danou pracovní pozicí

- osoby nad 50 let - neperspektivní pro zaměstnavatele z hlediska dlouhodobé spolupráce, špatná orientace v nejnovějších trendech a metodách daného oboru

- osoby bez maturity - nízké vzdělání, hrozba obtížné vzdělavatelnosti

- osoby na mateřské či rodičovské dovolené a krátce po ní - ztráta orientace v aktuálních poznatcích v oblasti

Přínos pro cílovou skupinu

Realizace projektu přinese z obecného hlediska zaměstnancům komplexní zvýšení úrovně znalostí a

dovedností, které jsou nezbytné pro jejich práci na konkrétních pozicích. Rozvoj odborných i osobních

dovedností zaměstnanců zajistí větší sebejistotu a sebedůvěru při vykonávání činností v příslušném oboru, což přispěje ke zvýšení kvality a efektivity vykovávané práce.

Jednotliví pracovníci absolvují v rámci projektu celkem 64 - 336 hodin vzdělávání, v závislosti za svém pracovním zařazení.

Konkrétní přínosy zaměstnancům v oblasti vzdělávání lze definovat dle konkrétních absolvovaných školení .

Zaměstnanci cílové skupiny budou po skončení realizace projektu disponovat certifikáty o absolvování jednotlivých vzdělávacích kurzů, což vedle samotných nově nabytých znalostí a zkušeností zvýší jejich konkurenceschopnost na trhu práce.

Nově vytvořená metodika hodnocení firemního vzdělávání poskytne cílové skupině zaměstnanců relevantní zpětnou vazbu při evaluaci úspěšnosti absolvovaného vzdělávání jakožto prostředku, který zvyšuje konkurenceschopnost a adaptabilitu pracovníků na trhu práce.