Hledat
Obecné filtry
Pouze přesné shody
Hledat v názvu
Hledat v obsahu
Hledat v úryvku
MENU

DENAS NA BETON vrchní barva na beton, 0110 šedý protiskluz, 0,7 kg

DENAS NA BETON je vrchní krycí pochozí vodou ředitelná barva určená k nátěrům betonových a vláknocementových ploch, soklů, plotů, schodišť, stěn a cementotřískových CETRIS a OSB desek. Nátěr na beton výborně odolává působení povětrnosti a UV záření, má hydroizolační vlastnosti, je stálobarevný, otěruvzdorný, paropropustný, výborně se udržuje. Vykazuje vysokou kryvost, rychle zasychá, má výborné aplikační vlastnosti. Není vhodný na nevyzrálý beton. Splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 1504-2: Výrobek pro ochranu povrchu – nátěry. Prohlášení o vlastnostech č. 003. Vlastnosti DENAS barva na beton: barva na betonovou podlahu vynikající mechanická odolnost a odolnost posuvu břemen odolává působení povětrnosti a UV záření hydroizolační vlastnosti stálobarevný otěruvzdorný paropropustný výborně se udržuje Vykazuje vysokou kryvost rychle zasychá výborné aplikační vlastnosti Složení nátěru na beton: Směs akrylátové disperze, pigmentů, plniv a speciálních aditiv Pracovní postup barvy na betonovou podlahu:  Podklad musí být suchý, zbavený nečistot a nesoudržných vrstev podkladu i následných starších nátěrů, mastnoty. Před nátěrem barvou se podklad napustí penetračním přípravkem DENAS HLOUBKOVÁ PENETRACE. Barva se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním v dodávané konzistenci ve 2–3 vrstvách s odstupem min. 4 hod. mezi jednotlivými nátěry. Teplota při aplikaci a schnutí barvy nesmí poklesnout pod +10 °C, vzdušná vlhkost do 70 %. Vydatnost barvy na beton:  5 – 8 m²/kg na jeden nátěr. Balení barvy na beton: Plastové nebo plechové obaly o hmotnosti 0,7 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg. Pokyny pro bezpečné zacházení s barvou na beton: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. Údaje o nebezpečnosti:H317–Může vyvolat alergickou kožní reakci; H412–Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nebezpečné látky: 2-oktyltetrahydroisothiazol-3-on; 2,4,7,9-tetramethyldec-5-in-4,7-diol Bezpečnost a hygiena: Dodržujte zásady osobní hygieny. Zajistěte větrání pracoviště. Při aplikaci stříkáním používejte ochranu dýchacích orgánů. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte proudem vody. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. V případě zdravotních obtíží vyhledejte lékařské ošetření. Likvidace odpadů: Zbytky barev a znečištěné obaly likvidujte jako nebezpečný odpad v souladu s platnými předpisy. Výrobek si uchovává užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu min. do data uvedeného na víčku/víku. CHRAŇTE PŘED MRAZEM! Hustota: 1,1–1,25 g/cm3; VOC: 0,05 kg/kg; TOC: 0,03 kg/kg; ONL: 30–40 % obj.; Kategorie VŘNH: A/i – jednosložkové nátěrové hmoty se speciální funkcí.; Nejvyšší přípustná hodnota obsahu VOC (g/l): 140; Max. obsah VOC ve výrobku ve stavu připraveném k použití (g/l): 61.

Proč si vybrat právě nás